ÁMBITOS: RESOLUCIÓN DEL 31/08/2022

Hoy miércoles, 31/08/2022, se publica la Resolución de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional por la que se aprueban instrucciones para la aplicación de la medida cautelar acordada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Reproducimos el anexo único de la misma:

«Els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen el primer curs de l’Educació Secundària Obligatòria i els seus òrgans col·legiats actuaran d’acord amb les instruccions següents:
Primera. Reunió dels òrgans col·legiats
1. La direcció del centre convocarà, amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores, una reunió extraordinària del claustre de professors en què els seus membres hauran de debatre i formular una proposta raonada al consell escolar respecte a la disposició curricular per àmbits en tots els grups del primer curs de l’Educació Secundària Obligatòria durant el curs 2022-2023.
2. Així mateix, la direcció del centre convocarà, amb una antelació mínima de quarantahuit hores, una reunió extraordinària del consell escolar en què, tenint en compte l’informe previ de la direcció del centre i la proposta del claustre, haurà d’aprovar si el centre adopta o no una organització curricular per àmbits per a tots els grups del primer curs de l’Educació Secundària Obligatòria durant el curs 2022-2023.
3. En els centres sostinguts amb fons públics de titularitat privada, l’aprovació d’aquesta organització curricular correspondrà a la titularitat del centre, sense perjudici de les funcions que la normativa bàsica atribueix al consell escolar i claustre de professorat d’aquests centres.
4. El règim de funcionament dels òrgans col·legiats s’ajustarà al que s’estableix en els articles 29 i 34, respectivament, del Decret 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i FormacióProfessional.
Segona. Comunicació telemàtica a l’Administració educativa
1. Els centres rebran, a través de la seua adreça de correu electrònic oficial, un enllaç d’accés al formulari habilitat per a comunicar la decisió adoptada pel consell escolar dels centres públics i per la titularitat dels centres concertats respecte a l’organització curricular per àmbits per a tots els grups del primer curs de l’Educació Secundària Obligatòria.
2. La direcció del centre haurà d’emplenar aquest formulari fins a les 12.00 hores del 6 de setembre de 2022.
Tercera. Organització dels horaris dels grups de 1r d’ESO i del professorat que imparteix classe en aquests grups.
1. En els centres que decidisquen mantindre l’organització curricular per àmbits en primer de l’ESO, es mantindrà l’organització prevista dels diferents grups de 1r de l’ESO i els corresponents horaris del professorat.
2. En els centres que decidisquen no agrupar les matèries en àmbits, les seues direccions ajustaran els horaris de l’alumnat i del professorat corresponent. En aquest cas, l’hora lectiva que tenia adjudicada cada professor d’àmbit per a tasques de coordinació, així com les hores previstes per a codocència en els diferents àmbits, s’assignaran per a fer tasques de codocència en els diferents grups de 1r de l’ESO en les matèries que cada centre considere més adequades de les que té atribuïdes el departament didàctic al qual corresponga el professorat implicat.
Quarta. Seguiment i assessorament
Les inspectores i els inspectors d’Educació assessoraran els centres educatius i realitzaran el seguiment necessari per a l’aplicació de les presents instruccions».

RESOLUCIÓN

Print Friendly, PDF & Email

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *