STEPV (COMUNICADO MESA SECTORIAL)

Quant a les instruccions de Secundària i Batxillerat, el Sindicat ha tornat a insistir en la reducció horària a 18 hores lectives per al curs que ve i no a 19h com regula la proposta. Igualment ha demanat mantindre la tercera hora per al professorat tutor, ja que es retorna a les dues hores de descompte horari lectiu, que és clarament insuficient per a dur endavant la tasca tutorial. Aquest retorn a les dues hores de descompte respon, segons la Conselleria, al fet que per al present curs aquesta tercera hora és la que ha permés reduir a 19h lectives l’horari del professorat tutor i per al curs que ve, com aquesta mesura de reducció a 19 hores lectives afecta a la totalitat del professorat, es retorna a les dues hores en les tutories. La reducció del nombre d’alumnat requerit per a comptar amb un altre orientador/a també ha estat reclamat novament. El Sindicat proposa que per cada 500 alumnes es dote els centres d’un orientador/a i no per cada 700 com està ara regulat.

Davant de totes aquestes demandes, la Conselleria ha contestat que tindrem temps de parlar d’aquests temes en la negociació de les plantilles, el curs que ve, perquè les instruccions d’inici de curs no van acompanyades de memòria econòmica.
STEPV també ha fet notar que les hores d’atenció directa a l’alumnat del professorat d’orientació educativa es mantenen en 20 hores i no s’han reduït a 19 hores, com la resta de professorat, fet que s’ha de modificar perquè també tinguen aquesta reducció. La Conselleria ha contestat que revisaran la reducció a 19 hores, tot i que no havien contemplat d’inici aquesta reducció ja que no imparteixen docència sinó que presten una atenció a l’alumnat individualitzada. STEPV ha hagut d’aclarir que el professorat d’orientació té les mateixes condicions laborals que la resta de professorat i, per tant, els correspon el mateix horari que a la resta.
En el torn obert de paraules, el Director General ha facilitat el calendari previst de les adjudicacions. Segons aquest document, les adjudicacions estan previstes el 2 d’agost, davant la qual cosa STEPV ha manifestat la seua oposició i ha instat perquè l’adjudicació es produïsca dins del mes de juliol com sempre. La Conselleria intentarà que siga així però els terminis van molt ajustats.
El Sindicat ha traslladat les diverses incidències de les oposicions, especialment de les proves pràctiques: desmais de diferents aspirants per la calor a les aules, proves molt rebuscades en algunes especialitats, membres de comissions de selecció que han inquietat les persones aspirants per l’actitud i el to amb què s’han adreçat, inseguretat quant a la garantia d’anonimat de les proves en algunes especialitats, etc.

Print Friendly, PDF & Email

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *